یک شنبه 18 خرداد 1399

مخالفان نژادپرستی در لندن تحت شعار «زندگی سیاه پوستان مهم است»، امروز شنبه اقدام به برگزاری تظاهرات در لندن کرده اند.