سه شنبه 20 خرداد 1399

دفتر سخنگوی دولت درباره حداقل حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.